Köşe Yazıları

YA­KIN­LI­ĞI­MIZ DAİM OLSUN

Yazı boyutu

Bir Kur­ban Bay­ra­mı­nı daha ge­ri­de bı­rak­tık. Arife gü­nün­den iti­ba­ren ge­tir­di­ği­miz teş­rik tek­bir­le­ri, kıl­dı­ğı­mız bay­ram na­ma­zı ve kes­ti­ği­miz /kes­tir­di­ği­miz kur­ban­lar­la yüce Rab­bi­mi­ze biraz daha yak­laş­tık. As­lın­da O’ndan pek uzak de­ğil­dik zaten. Rab­bi­miz Kur’an-ı Ke­rim­de bize şah da­ma­rı­mız­dan daha yakın ol­du­ğu­nu bil­di­ri­yor. ( Kaf Su­re­si 50- 16 ) Biz­ler zaman zaman dünya meş­ga­le­le­ri­ne dalıp ken­di­mi­zi O’ndan uzak­laş­tı­rı­yo­ruz. Dal­gın­lık­tan kur­tu­lup asli ko­nu­mu­mu­za dö­ne­bil­mek için biz­le­re “Kur­ban Bay­ra­mı” ve­ril­di. Kur­ban ya­kın­lık de­mek­tir. Ki­şi­nin kendi var­lı­ğı­nın asıl sa­hi­bi­ni bilme, O’na tes­lim olma ve On’a olan ya­kın­lı­ğı idrak etme ha­ki­ka­ti­dir.
Divan şa­ir­le­ri­miz­den Fu­zu­li;
“Yılda bir kur­ban ke­ser­ler halk-ı âlem îyd içün,
Dem be dem sâat be sâat ben senin kur­ba­nı­nam”
“ Halk senin için se­ne­de bir kur­ban keser,
Ben her an, her saat senin kur­ba­nı­nım!” der.
Biz­le­ri yüce Rab­bi­miz­den uzak­laş­tı­ran pek çok sebep var­dır el­bet­te. Kı­sa­ca özet­le­mek ge­re­kir­se;
Yüce Allah’ın İlah­lık, Rabb’lık ve Ma’bud­luk ko­num­la­rı­nı ge­re­ği gibi kav­ra­yıp gönül ve bey­ni­mi­ze yer­leş­ti­re­me­me, hamd ve şükür gö­re­vi­mi­zi la­yı­kıy­la ya­pa­ma­ma.
Farz ve va­cip­le­rin ifa­sın­da gös­ter­di­ği­miz ih­mal­kar­lık.
Haram ve günah kav­ram­la­rı­nı ha­fi­fe alma.
Tövbe şu­uru­mu­zu ge­liş­ti­re­mem­me.
Yalan, if­ti­ra ve de­di­ko­du’dan zak du­ra­ma­ma.
Dünya ve dün­ya­lık­la­ra aşırı tamah etme.
Makam mevki ve rüt­be­le­rin esiri olma.
Nef­sa­nî te­ma­yül, heva ve he­ves­le­re aşırı eği­lim gös­ter­me.
Aile­le­rin dinî te­mel­le­ri­nin za­yıf­lık ve gev­şek­li­ği.
Yalan yere şa­hit­lik yapma, sö­zün­de dur­ma­ma, ak­lı­nı kul­lan­ma­ma veya baş­ka­sı­na tes­lim etme.
Milli ve ma­ne­vi de­ğer­le­re sahip çık­ma­ma… vb.
Gü­nü­müz müs­lü­man­la­rı­nın bir özel­li­ği de; İslam inanç sis­te­mi­nin omur­ga­sı olan tev­hid inan­cın­dan sapma gös­te­re­rek özel­lik­le gizli şirk ba­tak­lı­ğı­na mey­let­me­le­ri­dir. Bu uçu­rum­dan ko­ru­na­bil­me­miz için Kur­ban Bay­ra­mın­dan bir gün önce baş­la­mak üzere “Teş­rik Tek­bir­le­ri” vacip kı­lın­mış­tır. Tek­bir­ler­de “Allah her şey­den yü­ce­dir, Allah her şey­den yü­ce­dir. Allah’tan başka ilâh yok­tur. O Allah her şey­den yü­ce­dir, Allah her şey­den yü­ce­dir. Hamd Allah’a mah­sus­tur.” di­ye­rek yüce Allah’ı İlah­lık ko­nu­mun­da ol­ma­sı ge­re­ken yere yü­cel­tip, sa­de­ce O’na ham­det­me id­ra­ki­ni ka­za­nı­rız. İşte bu duygu ve dü­şün­ce ufku biz­le­ri O’na yak­laş­tı­rır ve şir­kin her tür­lü­sün­den- özel­lik­le gizli şirk çe­şit­le­rin­den biz­le­ri korur.
Gizli şirk çe­şit­le­ri­ne ör­nek­ler ver­mek ge­re­kir­se;
1- Ki­şi­nin dini de­lil­le­ri heva ve he­ves­le­ri­ne, men­fa­at­le­ri­ne göre yo­rum­la­ya­rak ken­di­ne göre bir din an­la­yı­şı ge­liş­ti­rip uy­gu­la­ma­ya ça­lış­ma­sı,
2- İbadet,dua ve ni­yaz­la­rı­na riya ka­rış­tır­ma­sı,
3- Ba­ğış­lan­ma­sı için ya­ra­tıl­mış­la­rı aracı kıl­ma­sı,
4- Bid’at ve hu­ra­fe­le­ri dini emir ve ne­hiy­ler gibi ya­şa­yıp ya­şat­ma­sı,
5- Allah’tan baş­ka­sı­na te­vek­kül et­me­si,
6- Yüce Allh’ın rı­za­sı ye­ri­ne baş­ka­la­rı­nın rı­za­sı­nı ön plan­da tut­ma­sı.
Tev­hit inan­cı­mı­zı ze­de­le­yen, içi­mi­zi bir kurt gibi ke­mi­re­rek kof bir müs­lü­ma­na dö­nüş­me­mi­zi sağ­la­yan ve biz­le­ri adım adım Rab­bi­miz­den uzak­laş­tı­ran her şey­den sa­kın­ma­mız için tek­bir ve teh­li­li di­li­miz­den dü­şür­me­ye­lim. Şu duayı sık sık tek­rar ede­lim.
“Al­la­hım! Şüp­he­siz ben bi­le­rek her­han­gi bir şeyi şirk koş­mak (eş ve ortak ta­nı­mak) tan sana sı­ğı­nı­rım. Bil­me­ye­rek iş­le­miş ol­du­ğum (şirk ve ha­ta­la­rım) ın sen­den ba­ğış­lan­ma­sı­nı di­le­rim. Şüp­he­siz ki bütün gayb­la­rı (gizli şey­le­ri) ancak sen bi­lir­sin” Amin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir